Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

Наша кафедра створена у 1930 р. Як базова загальноосвітня кафедра університету вона здійснювала викладання та підготовку з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” студентів усіх технологічних спеціальностей університету як денної, так і заочної форми навчання. Вона забезпечує викладання й ряду інших хімічних дисциплін, суміжних з фізичною і колоїдною хімією в університеті.

З 2011 року кафедра стала випусковою — проведено ліцензування освітньої діяльності Національного університету харчових технологій за напрямом підготовки 6.051301 “Хімічна технологія” (для майбутньої професійної підготовки за спеціальністю “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”). З 1 вересня 2011 року розпочато підготовку фахівців за напрямом 6.051301 “Хімічна технологія”, в рамках якої на кафедрі викладаються такі основні дисципліни, як: “Фізична хімія”, “Поверхневі явища та дисперсні системи”, “Загальна хімічна технологія”, “Хімія природних сполук”, “Хімія та технологія харчових добавок”, “Хімія ПАР в косметичній та харчовій промисловості”, “Хімія та технологія косметичних засобів” тощо.

Напрям 6.051301 «Хімічна технологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»  та спеціальність 8.05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» у 2015 році успішно акредитовано та ліцензовано відповідно. Відкрито набір на заочну форму навчання за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія».

В тому ж році змінено назву кафедри (кафедра хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії) з причини формування нового профілю навчальної та наукової діяльності кафедри, зумовленої наявністю випускової спеціальності хіміко-технологічного напряму.

У зв’язку із оновленням переліку галузей знань, напрямів та спеціальностей за Наказами МОН та постановами КМ України звертаємо увагу (!), що з 2016 року кафедра здійснює підготовку фахівців угалузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», та у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та професійним спрямуванням «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

На кафедрі існує чотири спеціалізованих навчальних лабораторії, обладнані сучасними приладами та установками, які є базою для навчального процесу та науково-дослідних робіт студентів.

Свідченням комплексного підходу до організації науково-дослідної роботи на кафедрі є залучення студентів та фахівців різних кафедр університету до творчої співпраці. Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Щорічно в роботі товариства при кафедрі беруть участь у середньому 20 студентів, які проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають про одержані результати на щорічних наукових конференціях студентів, аспірантів та молодих викладачів. Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх дипломних проектів, магістерських робіт або публікуються у наукових виданнях.

За час існування кафедри у аспірантурі підготовлений 21 кандидат наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 700 наукових праць у фахових та закордонних виданнях і одержано 40 авторських свідоцтв та патентів.

Набутий кафедрою досвід з організації навчальної, методичної та наукової роботи надає їй можливість успішно справлятися із завданнями, які ставляться керівництвом університету. Кафедра хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії протягом багатьох років має високий рейтинг серед загальноосвітніх кафедр університету.